معنی و ترجمه کلمه waive به فارسی waive یعنی چه

waive


صرفنظر کردن از،اسقاط کردن ،صرف نظر کردن ،چشم پوشى کردن ،چشم پوشيدن از،از قانون مستثنى کردن
علوم مهندسى : چشم پوشيدن از
قانون ـ فقه : گذشت کردن از
بازرگانى : صرفنظر کردن از،اغماض نمودن
ورزش : رد ادعاى باشگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها