معنی و ترجمه کلمه با دوام به انگلیسی با دوام یعنی چه

با دوام

bearable
evergreen
hardy
lasting
perdurable
pucka
pukka
tough

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها