معنی و ترجمه کلمه فرض به انگلیسی فرض یعنی چه

فرض

assumpsit
assumption
duty
guess
hypothesis
if
liability
posit
presumption
supposal
supposition
thesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها