معنی و ترجمه کلمه نفوذ به انگلیسی نفوذ یعنی چه

نفوذ

authority
dominance
force
hank
importance
infiltration
influence
influx
insinuation
leading
osmosis
penetration
permeation
prestige
prevalence
seepage
transpiration
transudation
trenchancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها