معنی و ترجمه کلمه گوشک به انگلیسی گوشک یعنی چه

گوشک

lug
mumps
parotitis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها