معنی و ترجمه کلمه activity به فارسی activity یعنی چه

activity


سازمان ،ماموريت ،عمل ،وظيفه ،قسمت ،يکان ،کنش ورى ،فعاليت ،کار،چابکى ،زنده دلى ،اکتيوايى
کامپيوتر : فعاليت
عمران : فعاليت
معمارى : فعاليت
شيمى : فعاليت
روانشناسى : فعاليت
بازرگانى : فعاليت
ورزش : فعاليت
علوم نظامى : بخش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها