معنی و ترجمه کلمه approved به فارسی approved یعنی چه

approved


مصوبه ،تصويب شده ،تصديق شده ،تاييد شده
قانون ـ فقه : تصويب شده
بازرگانى : به تاييد رسيده
علوم نظامى : تصويب شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها