معنی و ترجمه کلمه assist به فارسی assist یعنی چه

assist


بازيگرى که درکسب امتياز کمک کرده رساندن گوى به يار براى گل زدن در هاکى روى يخ ،همدستى و يارى کردن ،دستگيرى کردن ،شرکت جستن ،حضور بهم رساندن ،توجه کردن ،مواظبت کردن ،ملحق شدن ،پيوستن به ،حمايت کردن از،پايمردى کردن ،دستيارى کردن ،ياور،همکارى ،کمک کردن ،مساعدت کردن
ورزش : پاس منجر به گل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها