معنی و ترجمه کلمه cancel به فارسی cancel یعنی چه

cancel


حذف کردن ،ملغى کردن ،الغا،باطل کردن ،لغو کردن ،فسخ کردن
کامپيوتر : حذف
قانون ـ فقه : اقاله کردن
بازرگانى : باطل کردن ،حذف کردن
علوم نظامى : لغو کردن دستور قبلى را لغو کنيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها