معنی و ترجمه کلمه chalk به فارسی chalk یعنی چه

chalk


گل سفيد،شماره سريال حرکت ،(ز.ع).نشان ،علامت سفيد کردن ،باگچ خط کشيدن ،باگچ نشان گذاردن
علوم مهندسى : خط کشيدن
معمارى : نرم اهک
ورزش : پودر گچى خط کشى ،ماليدن گچ بر سر چوب بيليارد شرطبندى روى اسب در اخرين لحظات اسب مورد ت وجه عموم
علوم نظامى : سريال حرکت سريال بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها