معنی و ترجمه کلمه difficult به فارسی difficult یعنی چه

difficult


دشوار،مشکل ،سخت گير،صعب ،گرفتگير

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها