معنی و ترجمه کلمه difficult به فارسی difficult یعنی چه

difficult


دشوار،مشکل ،سخت گير،صعب ،گرفتگير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها