معنی و ترجمه کلمه rough به فارسی rough یعنی چه

rough


دشوار،سخت ،زبر،خشن ،درشت ،ناهموار،ناهنجار،دست مالى کردن ،بهم زدن ،زمخت کردن
علوم مهندسى : ناصاف
علوم هوايى : زبر
علوم نظامى : پست و بلند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها