معنی و ترجمه کلمه ضماد به انگلیسی ضماد یعنی چه

ضماد

poultice
salve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها