معنی و ترجمه کلمه prevent به فارسی prevent یعنی چه

prevent


جلوگيرى کردن ،پيش گيرى کردن ،بازداشتن ،مانع شدن ،ممانعت کردن
قانون ـ فقه : جلوگيرى کردن از

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها