معنی و ترجمه کلمه radiograph به فارسی radiograph یعنی چه

radiograph


تصوير رونتگن ،عکس رونتگن ،)radiographic(پوتونگار،عکس راديويى ،پيام راديوتلگرافى فرستادن ،مخابرات راديويى
علوم مهندسى : پرتونگار راديوگراف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها