معنی و ترجمه کلمه فریب به انگلیسی فریب یعنی چه

فریب

abusive
allurement
bamboozlement
cheat
deceit
deception
defraud
defraudation
delusion
dissimulation
dubiety
enticement
feint
fiction
fraud
hocus
humbug
humbuggery
illusion
imposture
intake
inveiglement
jape
ja

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها