معنی و ترجمه کلمه best به فارسی best یعنی چه

best


( : )adj.& vt.(صفت عالى)good ،خوبترين ،شايسته ترين ،پيشترين ،بزرگترين ،عظيم ترين ،برترى جستن ،سبقت گرفتن ،به بهترين وجه ،به نيکوترين روش ،بهترين کار،( : )adv.(صفت عالى)well


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها