معنی و ترجمه کلمه fold به فارسی fold یعنی چه

fold


تا زدن يا شدن ،چين ،اغل گوسفند،دسته يا گله گوسفند،حصار،چندان ،چند لا،بشکست خود اعتراف کردن ،بکسب يا شغل پايان دادن ،در اغل کردن ،جا کردن ،تا کردن ،تا زدن ،پيچيدن ،تا خوردن ،بهم اميختن
علوم مهندسى : پيچ
عمران : چين خوردگى زمين
معمارى : چين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها