معنی و ترجمه کلمه saturate به فارسی saturate یعنی چه

saturate


اشباع شدن ،اشباع کردن ،سير کردن ،اغشتن
کامپيوتر : اشباع شدن
زيست شناسى : سير شدن
علوم نظامى : خيس کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها