معنی و ترجمه کلمه گزاف به انگلیسی گزاف یعنی چه

گزاف

bombastic
costly
exorbitant
extortionary
extortionate
extravagant
high
high flown
immense
rodomontade
steep
stupendous
tall
talll
unconscionable
vainglory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها